Polityka prywatności i Regulamin

24 maja 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie „RODO”.  

W związku koniecznością spełnienia wymogów ww. Rozporządzenia prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez KzR Sp. z o.o. Państwa danych osobowych wraz z przysługującymi Państwu prawami. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów KzR Sp. z o.o.  

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, po zakończeniu współpracy z KzR Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami poniższej informacji o ochronie danych osobowych. 

Informacja o ochronie danych osobowych

KzR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595), przy ul. Puławskiej 61 (dalej „KzR“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania (dalej „Dane osobowe”), w szczególności:

- imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

- w przypadku przedstawicieli instytucji i przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

- zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności działań w ramach sieci kin „Kino za Rogiem”, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji i serwisu,

- realizacji obowiązków KzR przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,

- ochrony praw KzR zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

- weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego, jak również w celu zabezpieczenia należnych KzR płatności, uzasadnionego interesu KzR w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług KzR (marketing bezpośredni),

- przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

KzR może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

- podmiotom, z którymi KzR ma zawartą umowę współpracy (dalej „Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków KzR przewidzianych prawem, ochrony praw KzR zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu KzR w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności KzR może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z KzR umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez KzR,

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim - w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem; Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

KzR stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez KzR i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KzR.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto mają Państwo prawo do:

1.     Żądania dostępu do Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od KzR potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. KzR dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku prośby o kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, KzR może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 

2.    Sprostowania Danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3.    Usunięcia Danych osobowych (dalej: "prawo do bycia zapomnianym"). Mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a KzR ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.

4.    Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. W takim przypadku KzR wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

5.    Przenoszenia Danych osobowych. Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez KzR, oraz mają Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

6.    Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na KzR może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
KzR Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, + 48512097557, administratordanych@kinozarogiem.pl

 

 

 

REGULAMIN KONTA W PORTALU KINOZAROGIEM.PL

 

§ 1.
DEFINICJE


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Portal – oznacza portal internetowy www.kinozarogiem.pl i odpowiadającą mu domenę internetową kinozarogiem.pl, której właścicielem jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 22/30, zwana w dalszej części „KIGEiT” a operatorem jest KZR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 61, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu: „Operatorem Sieci KzR”. Portal stanowi narzędzie, za pośrednictwem którego Operator Sieci KzR świadczy na rzecz Partnera usługi określone w Umowie;

2) Treści Portalu – oznacza zbiór danych obejmujących w szczególności:


a) utwory będące przedmiotem prawa autorskiego, którym jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) oraz utwory: plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe),
b) znaki towarowe, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, zgromadzone przez Operatora Sieci KzR, stanowiące własność KIGEiT, lub do korzystania z których Operator Sieci KzR jest uprawniony na podstawie licencji, i dotyczące filmu polskiego i zagranicznego, zawierające w szczególności informacje o filmach fabularnych, kinowych, serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych, filmach dla dzieci, indywidualnie dostępne w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi;


3) Treści Partnera – dane, w szczególności informacje, zdjęcia, opisy, które Partner dobrowolnie umieszcza na swoim Koncie w Portalu;

4) Biblioteka KzR – zbiór zgromadzonych przez Operatora Sieci KzR kopii cyfrowych Filmów i innych treści audiowizualnych oraz związanych z nimi praw majątkowych;

5) Dane Partnera – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.kinozarogiem.pl/chce-zalozyc-kino informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania podmiotu: osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przetwarzane przez Operatora Sieci KzR w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Umowie, jak również w celach administracyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu i Umową. Dane zawierają, w szczególności informacje: imię, nazwisko/firmę, adres, Nr PESEL/Nr REGON, adres e-mail, telefon, dane osoby uprawnionej do reprezentacji w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

6) Konto – podstrona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Partnerowi po zakończeniu procedury rejestracji , na której może on zamieszczać Treści Partnera i za pomocą której korzysta z Usług;

7) Login Partnera – ciąg znaków umożliwiający późniejszą identyfikację Partnera podczas korzystania z Portalu;

8) Pobieranie danych – stałe lub czasowe przeniesienie prze Partnera całości części zawartości Treści Portalu na nośnik, bez względu na sposób lub formę tego lub przeniesienia;

9) Usługi – świadczenia Operatora Sieci KzR na rzecz Partnera, realizowane za pośrednictwem Portalu;

10) Partner – podmiot prowadzący Kino KzR, strona umowy o współpracy i uczestnictwie w Sieci Kino za Rogiem, który jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez spełnienie procedury rejestracyjnej w Portalu, założenie Konta w Portalu i jego aktywację uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora Sieci KzR za pośrednictwem Portalu;

11) Zgłoszenie naruszeń – wiadomość przesłana przez Partnera albo osobę trzecią do Działu Obsługi Partnera za pośrednictwem e-maila zamieszczonego w Portalu pod adresem portal@kinazarogiem.pl, identyfikująca w sposób jednoznaczny Treści Portalu albo Treści Partnera, które potencjalnie naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawnie chronione prawa innych osób albo podmiotów, które – zdaniem zgłaszającego – powinny zostać usunięte, bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Operatora Sieci KzR (np. pełny adres URL), oświadczenie, że zgłaszający pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści zamieszczone zostały bezprawnie lub ich zamieszczenie narusza interesy osób trzecich. Za Zgłoszenie naruszeń uznaje się również pisemne zawiadomienie organów i instytucji państwowych spełniające przesłanki przewidziane prawem;

12) Wtórne wykorzystanie – publiczne udostępnienie Treści zamieszczonych w Portalu (Treści Portalu lub Treści Partnera) w dowolnej formie, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

13) Umowa główna – umowa o współpracy i uczestnictwie w Sieci Kino za Rogiem.


§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Administratorem Portalu jest Operator Sieci KzR.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Konta oraz zakres praw i obowiązków:

1) Partnerów;
2) Operatora Sieci KzR – jako administratora Portalu.


§ 3.
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Partnera urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail). W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§ 4.
REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Operatora Sieci KzR za pośrednictwem Portalu jest uzyskanie statusu Partnera i założenie Konta w Portalu.
2. Status Partnera uzyskuje się po zawarciu Umowy głównej.
3. Założenie Konta w Portalu następuje z chwilą zakończenia procedury rejestracji i podpisaniu Umowy głównej. Procedura rejestracji polega na:

1) wypełnieniu i wysłaniu formularza na stronie: www.kinozarogiem.pl/chce-zalozyc-kino,
2) wypełnieniu formularza szczegółowego udostępnionego przez przedstawiciela Operatora Sieci KzR,
3) podpisaniu Umowy głównej,
4) akceptacji Regulaminu,
5) odebraniu zwrotnej wiadomości e-mail otrzymanej na adres podany podczas rejestracji z informacją o dostępie do Konta.

4. Partner zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych.Partner  nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich, bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
5. Akceptując Regulamin, Partner wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania przez cały czas posiadania Konta na Portalu.


§ 5.
OŚWIADCZENIA PARTNERA

1. Akceptacja Regulaminu przez Partnera jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania przez cały czas korzystania z Usług;
2) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych osobowych przez Operatora Sieci KzR, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych i zgłoszonych przeze mnie w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych Umowie głównej i w Regulaminie, jak również w celach administracyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu i świadczeniem Usług oraz w celach marketingowych;
4) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w ramach Konta w Portalu w celu świadczenia przez Operatora Sieci KzR Usług;
5) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych, wiadomości od Operatora Sieci KzR oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
6) umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób i jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
7) dobrowolnie zezwalam na świadczenie przez Operatora Sieci KzR Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
8) akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu i Konta zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu;
9) akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Operatora Sieci KzR umieszczonych przeze mnie na Portalu Treści, które naruszają prawo powszechnie obowiązujące, dobra prawnie chronione osób trzecich, dobre obyczaje lub propagują szkodliwe dla zdrowia zachowania;
10) akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez Operatora Sieci KzR wyglądu Portalu, w tym wyglądu/układu mojego Konta, jak również umieszczanie w ramach Portalu nowych informacji, okien, bannerów, reklam;
11) w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Operatora Sieci KzR zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Treści oraz Usług w Portalu, uniemożliwienie Partnerowi dostępu do strony Portalu, zaprzestanie prowadzenia strony, a także każdej z jego Usług, przeniesienie praw do Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Podstawą usunięcia/zablokowania Treści może być w szczególności Zgłoszenie naruszeń.


§ 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, Partner wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych podawanych w ramach procedury rejestracyjnej zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Sieci KzR.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operator Sieci KzR lub podmioty działające na jego zlecenie w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Portalu, w celu komunikacji z Partnerem oraz w celach marketingowych własnych produktów lub usług Operatora Sieci KzR, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Partnerów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Operatora Sieci KzR.
4. Operator Sieci KzR może przetwarzać następujące dane osobowe podawane przez Partnera w ramach procedury rejestracyjnej:

1) nazwisko i imiona,
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) adres zameldowania na pobyt stały,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3.,
5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,
6) adresy elektroniczne.

5. Operator Sieci KzR może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Partnera z Usług (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Partnera nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Partner,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Partnera z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Operator Sieci KzR udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 4 i 5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie.
8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
9. Dane Osobowe podawane są przez Partnera dobrowolnie, a Partner ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Po usunięciu konta Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych Partnera po zakończeniu korzystania z Usług, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Po zakończeniu korzystania z Usług i likwidacji Konta Operator Sieci KzR może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
1) niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Partnerów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Operatora Sieci KzR, za zgodą Partnera,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.
11. Rozliczenie usług przedstawione Partnerowi nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których skorzystał Partner, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.
12. Dla celów, o których mowa w ust. 11, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w ust. 4 i 5, dotyczących korzystania przez Partnera z Usług. Partner wyraża zgodę na nieusuwanie oznaczeń identyfikujących Partnera lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (rezygnacja z anonimizacji danych).
13. W przypadku uzyskania przez Operatora Sieci KzR wiadomości o korzystaniu przez Partnera z Usług niezgodnie z Regulaminem, Umową główną lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Operator Sieci KzR może przetwarzać Dane osobowe Partnera w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Partnera, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
14. Operator Sieci KzR może powiadomić Partnera o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 13.
15. Partner ma obowiązek aktualizować Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym w ramach rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych lub, w przypadku awarii Portalu, poprzez wysłanie informacji pracownikom KZR na adres e-mail: aktualizacjadanych@kinozarogiem.pl.


§ 7.
PRAWA AUTORSKIE i PRAWA DO TREŚCI

1. Nazwa Portalu, jego koncepcja, kompozycja graficzna, logotyp, elementy grafiki, znaki towarowe, Treści Portalu, oprogramowanie podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów o prawie własności przemysłowej.
2. Partner poprzez umieszczenie w swoim Koncie na Portalu Treści Partnera, w szczególności wizerunku, materiałów tekstowych i zdjęć, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) udziela na rzecz Operatora Sieci KzR na czas trwania umowy o współpracy i uczestnictwie w Sieci Kino za Rogiem niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych na ich wykorzystywanie przez Operatora Sieci KzR na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Danych – utrwalanie w pamięci komputera, serwera, określoną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie rozpowszechniania Danych – publiczne udostępnianie Danych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


§ 8.
ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal lub Operatora Sieci KzR na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Operatora Sieci KzR, że Partner dopuszcza się takich działań, Operator Sieci KzR może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konta Partnera.
2. Partner zobowiązuje się w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Partnerów;
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora Sieci KzR oraz innych podmiotów;
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Partnerów, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Partnerach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie strony Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Partnerów;
5) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora Sieci KzR, innych Partnerów i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
6) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
7) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Partnerów haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
8) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego, albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
9) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania ze strony, w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu wysyłania wiadomości, aktualizacji strony.

3. Zabrania się Partnerom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania objętego prawami innych osób albo podmiotów – bez właściwego upoważnienia;
2) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w Portalu lub jakimkolwiek innym systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

4. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Zgłoszenia naruszeń o bezprawnym charakterze Treści Partnera lub związanej z nimi działalności.
5. Zabrania się Partnerom wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, tzn. w szczególności zabronione jest:

1) umieszczanie treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
2) umieszczanie treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste osób trzecich;
3) rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.;
4) podszywanie się pod osobę trzecią, wykorzystując jej wizerunek lub inne jej Dane Osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej (stalking);
5) używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.


§ 9.
SANKCJE REGULAMINOWE

1. Operator Sieci KzR ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Partnera w przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu.
2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub otrzymania Zgłoszenia naruszeń o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Partnera, Operatora Sieci KzR niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści, usuwając je Portalu.
3. W przypadku usunięcia Danych z Portalu, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, Operator Sieci KzR nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych treści.
4. W przypadku usunięcia treści z Portalu, w razie uzyskania Zgłoszenia naruszeń o bezprawnym charakterze Treści, Operator Sieci KzR niezwłocznie zawiadomi Partnera o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści przez niego udostępnionych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Operator Sieci KzR nie odpowiada względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści przez niego udostępnionych.
5. Za treści umieszczone na Portalu oraz za treść komentarzy, wiadomości e-mail wysłanych z konta Partnerów, Operator Sieci KzR nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponoszą w stosunku do osób trzecich bezpośrednio Użytkownicy.


§ 10.
LIKWIDACJA KONTA

1. Konto na Portalu ulega likwidacji z chwilą wygaśnięcia Umowy głównej.
2. Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Partnera z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Treści Partnera.
3. Usunięcie treści nie oznacza automatycznego usunięcia treści z Bazy Kont.
4. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Operator Sieci KzR przetwarza Dane Partnerów Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

1) należytego rozliczenia usług w ramach strony;
2) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Partnera;
3) objęcia Partnerów szczególną ochroną.

5. Operator Sieci KzR jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

1) podejmowania przez Partnera działań na szkodę Partnerów oraz osób trzecich lub Operatora Sieci KzR;
2) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu;
3) otrzymania przez Operatora Sieci KzR zgłoszenia naruszeń o bezprawnym charakterze treści lub Danych Osobowych lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Partnera;
4) otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Partnera;
5) kierowania do innych Partnerów treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

6. W przypadku śmierci Partnera będącego osobą fizyczną lub likwidacji Partnera będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Konto wygasa. Konto Partnera zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Partnera za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej pod adres: likwidacja@kinozarogiem.pl.


§ 11.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SIECI KzR

1. Operator Sieci KzR nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Partnerów lub osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Treści na Kontach Partnerów.
2. Operator Sieci KzR nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Partnerów z Usług, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Portalu. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Partnerzy zostaną powiadomieni, o ile to będzie możliwe, nie później niż 1 dzień przed dniem rozpoczęcia przerwy.
3. Operator Sieci KzR nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Partnerów i osoby trzecie. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
4. Operator Sieci KzR nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Partnerów. Treści umieszczane przez Partnerów nie są poglądami i opiniami Operatora Sieci KzR.
 

§ 12.
REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu lub dostępie do Usług mogą być reklamowane przez użytkowników poprzez ich zgłoszenie KZR za pośrednictwem e-maila na adres reklamacje@kinozarogiem.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez KZR w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Operator Sieci KzR zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli będą one wynikać z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Operator Sieci KzR zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Partnera w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony www.kinozarogiem.pl oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.


§ 13.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu pod adresem www.kinozarogiem.pl/regulamin.
2. Operator Sieci KzR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu w każdej chwili z przyczyn podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Partnerom, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie zmiany Regulaminu Partner może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Partnera. W przypadku gdy Partner nie wypowie Umowy, zmiany w Regulaminie wchodzą w życie we wskazanym w zawiadomieniu terminie.
4. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Operator Sieci KzR poinformuje o tym Partnerów poprzez publikację zmian i jednolitego tekstu Regulaminu na Portalu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzić będą w życie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na Portalu.
 


13 lutego 2014 roku